Servei d'Infermeria

La Direcció d'Infermeria del Parc Sanitari Sant Joan de Déu té com a objectiu principal proporcionar al malalt i a la seva família les cures necessàries per aconseguir la ràpida reintegració al seu entorn habitual, o al nou si les conseqüències de la malaltia ho exigeixen.
 
Els infermers/eres del Parc centren tots els seus esforços en la persona assistida i l'atenció integral, entenent a la persona en totes les seves dimensions: físiques, psíquiques, socioculturals i espirituals; i orientant la seva tasca assistencial cap a:
 
  • L'hospitalitat: la persona és el centre d'interès i al voltant d'aquesta s'ha d'orientar l'organització i dispensació de les cures infermeres.
  • El respecte: en tot moment s'han de respectar les conviccions ideològiques i culturals de las persona i la seva família.
  • La dignitat: la persona i la seva família han de rebre tota la informació necessària garantint la confidencialitat i la intimitat.
 
  • L'autonomia: oferir cures dirigides per tal d'aconseguir la independència de la persona i la seva família.
  • La qualitat: les cures han de ser el resultat d'una pràctica basada en l'evidència, els estàndards de qualitat i la gestió per processos emprant una metodologia adequada, estudiada i coherent, expressada en unes normes d'actuació.
  • L'eficiència: oferir el màxim benefici sanitari a les persones amb el menor risc i cost possible mitjançant la correcta assignació dels recursos.
  • Reconeixement professional: l'acompanyament, el recolzament, el reconeixement i la participació són factors determinants per a que els professionals trobin motius suficients per desenvolupar una òptima qualitat de les cures.

  • Desenvolupament professional: la formació continuada és l'element clau per a donar una resposta ètica i coherent.

    La millora continua: s'ha de seguir un procés sistemàtic d'avaluació continua.
 
 
Per aconseguir aquests objectius, la Direcció d'Infermeria estableix com a línies prioritàries la formació continuada, la recerca i la qualitat. A més, identifica l'atenció individualitzada, la planificació de les cures i la continuïtat assistencial com a línies de treball fonamentals del treball diari.
 
Els professionals d'infermeria del Parc Sanitari treballen per oferir les millors cures possibles, adients a les necessitats reals dels nostres usuaris i les seves famílies potenciant la seva participació i implicació, tant en les cures com en la presa de decisions.
 
La Direcció d'Infemeria creu en la definició de Virgina Henderson (Kansas, Estats Units 1897-1996). Infermera teoritzadora que va incorporar els principis fisiològics i psicològics al seu concepte personal d'infermeria:
 
 
"La funció de la infemeria és ajudar l'individu, malalt o sa, en la realització d'activitats que contribueixen a la seva salut o recuperació, activitats que ell mateix faria sense ajut si tingués la força, voluntat o coneixements necessaris, i fer això de tal manera, que l'ajudi a independitzar-se el més aviat possible"
 
 
 
Des d'una perspectiva general, el Servei d'Infermeria del Parc Sanitari opta pel model Hendersià per què:
 
 
- Ofereix un marc conceptual amb elements teòrics de referència per a totes i cada una de les etapes del procés d'atenció d'infermeria.
- És un model conceptual conegut per la majoria dels professionals d'infermeria.
- Ofereix una estructura oberta que permet adaptar els seus elements teòrics a les nostres diferents realitats.
- És una construcció teòrica fàcilment comprensible i amb una filosofia concordant amb els valors de la nostra institució.
Les actuacions dels infermers/eres es troben immerses enu n procés més ampli i complex, en el qual s'han de coordinar amb altres professionals sanitaris, altres centres i altres nivells assistencials. Per això, creiem en l'equip multidisciplinari com a eina de treball vàlida per donar assistència integral.
 
Els princis ideològics de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu, són plenament assumits, i en conseqüència, inspiren i regeixen la nostra manera d'entendre l'assistència, de manera que establim un "estil assistencial propi" basat en uns valors concrets i en una correcta fonamentació professional.
 
 
Missió dels Serveis d'Infermeria
 
Desenvolupar entre els professionals d'infermeria pràctiques d'excel·lència en assistència, docència i investigació, i vetllar per la humanització de l'assistència i promoure els valors de l'Orde Hospitalari Sant Joan de Déu: hospitalitat, qualitat, respecte, responsabilitat i espiritualitat.

 
Objectius del Servei d'Infermeria
 
- Liderar les cures.
- Gestió coherent i responsable dels recursos.
- Desenvolupament professional.
- Garantir la satisfacció dels usuaris.
- Adequació de l'activitat a les necessitats reals dels usuaris.
- Desenvolupament d'una estructura organitzativa descentralitzada.
- Informatització del procés per tal de disminuir la variabilitat de la pràctica clínica i ajudar a la millora de
les cures i el desenvolupament de la recerca.
- Potenciar la participació dels professionals.
- Afavorir el desenvolupament d'aliances estratègiques amb altres institucions. Vetllar perquè la variabilitat
de la pràctica assistencial no traspassi uns nivells acceptables de qualitat.
- Responsable de fomentar la docència i impulsar la gestió del coneixement del Servei d'Infermeria dins de la
institució.
- Compartir la preocupació pel benestar dels professionals de la infermeria com a element bàsic per a la
qualitat assistencial de la nostra organització.
- Afavorir el desenvolupament i avançament de la professió mitjançant la formació i la investigació de les
cures.
- Impulsar el disseny de nous serveis, marcant indicadors de resultats i de salut per al seu seguiment i avaluació.
- Utilitzar la investigació com mitjà eficient per a la millora continua de cures, mitjançant la potenciació de
grups de treball i mitjans necessaris per al seu desenvolupament.
 
‹ Tornar
PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat - España
Tel.: 936 406 350 | 936 615 208
Email a: pssjd@pssjd.org

Àrea Hospital General

Àrea Salut Mental

Àrea Discapacitat Intel·lectual

Àrea Sociosanitaria

Valors