Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb NIF número  R – 5800646 – A, és jurídicament una entitat religiosa que gaudeix de personalitat jurídica-civil pròpia i figura inscrit en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número  006837.

Normativa

Normativa

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb NIF número  R – 5800646 – A, és jurídicament una entitat religiosa que gaudeix de personalitat jurídica-civil pròpia i figura inscrit en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número  006837.

Com a institució religiosa de caràcter benèfic – social és una entitat sense ànim de lucre inclosa a l’apartat 1 de la Disposició addicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Prevenció de riscos penals

Avançant en el seu compromís de dur a terme una gestió ètica, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (OHSJD), ha desenvolupat un pla d’acció en matèria de responsabilitat penal pel qual cadascun dels seus centres i fundacions ha aprovat o pròximament aprovarà un Model de Prevenció de Riscos Penals per detectar i prevenir la comissió de delictes en el si de les seves organitzacions i al mateix temps adaptar-se a les últimes reformes del Codi Penal que han introduït el règim de responsabilitat penal de les entitats.

Un element clau d’aquest model, d’obligat compliment, és el Codi de Conducta OHSJD. En ell es recullen el conjunt de normes i principis d’actuació bàsics que han d’orientar les accions de les persones i empreses que presten serveis o col·laboren amb l’OHSJD. Aquest codi, com no podia ser d’una altra manera, desenvolupa principis ja continguts en el Codi Ètic i el Codi de Bon Govern de l’OHSJD.

Entre les diferents mesures contingudes en el mencionat pla d’actuació destaquen la creació en cadascun dels centres d’un comitè (denominat Òrgan de Control) responsable de supervisar la correcta implantació del model de prevenció, així com la posada en marxa d’un canal extern de denúncies a través del qual es podrà informar d’accions i omissions que puguin considerar-se delictives i al qual pots accedir a continuació.

Per accedir al Canal de denúncies de prevenció penal de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu podeu fer clic aquí

Respecte als drets de les persones ateses

Pel que fa als drets de les persones ateses, la nostra Institució respecta i aplica tota la normativa vigent, entre la qual destaca:

Política de privacitat i protecció de dades personals

El lloc web www.pssjd.org és propietat del PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU.
La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu tracta les teves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les teves dades personals és el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb CIF R5800646A, domicili al carrer Dr. Antoni Pujadas, 42, Sant Boi de Llobregat (08830), telèfon 936 615 208 i correu electrònic parcsanitari.direccio.general@sjd.es.
Pots contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant un correu electrònic a parcsanitari.dpd@sjd.es, un escrit per correu postal al carrer Dr. Antoni Pujadas, 42, Sant Boi de Llobregat (08830) o bé trucant al telèfon 936 615 208

Tractaments de dades

A continuació es descriuen els tractaments que duu a terme el Parc Sanitari Sant Joan de Déu:

Tractament: QUEIXES I SUGGERIMENTS
Finalitat: Atendre les queixes i els suggeriments.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada
Termini de conservació: Les dades es conservaran fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

Tractament: CONSULTES
Finalitat: Atendre i gestionar la petició formulada per la persona interessada.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada
Termini de conservació: Les dades es conservaran fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

Tractament: VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat: Garantir la seguretat.
Legitimació: Interès públic
Termini de conservació: Les dades se suprimiran al cap d’un mes, excepte en els casos en què siguin requerides per les forces i cossos de seguretat o pels jutjats i tribunals.
Destinataris: Forces i cossos de seguretat o jutjats i tribunals

Tractament: COMUNICACIÓ
Finalitat: Enviar informació a l’usuari.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada
Termini de conservació: Les dades es conservaran fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan se sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informa del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no és possible tramitar la sol·licitud.

Com pots exercir els teus drets?

Quan el tractament de les teves dades personals estigui basat en el teu consentiment, podràs revocar l’autorització donada en qualsevol moment per escrit a través del correu electrònic atencio.usuari@pssjd.org o del correu postal al Servei d’Atenció a l’Usuari, Camí Vell de la Colònia, 25, Sant Boi de Llobregat (08830).

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament per escrit a través del correu electrònic parcsanitari.dpd@sjd.es o del correu postal a l’Oficina del delegat de protecció de dades, al carrer Dr. Antoni Pujadas, 42 , Sant Boi de Llobregat (08830).

En qualsevol cas, la teva sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del teu document nacional d’identitat, el passaport o un document legal vàlid que t’identifiqui.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu t’informarà sobre les actuacions derivades de la teva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). S’informarà sempre d’aquesta ampliació durant el primer mes. Si consideres que no hem donat una resposta adient a la teva sol·licitud, pots presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb NIF número  R – 5800646 – A, és jurídicament una entitat religiosa que gaudeix de personalitat jurídica-civil pròpia i figura inscrit en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número  006837.

Com a institució religiosa de caràcter benèfic – social és una entitat sense ànim de lucre inclosa a l’apartat 1 de la Disposició addicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Prevenció de riscos penals

Avançant en el seu compromís de dur a terme una gestió ètica, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu – Província d’Aragó San Rafael (OHSJD), ha desenvolupat un pla d’acció en matèria de responsabilitat penal pel qual cadascun dels seus centres i fundacions ha aprovat o pròximament aprovarà un Model de Prevenció de Riscos Penals per detectar i prevenir la comissió de delictes en el si de les seves organitzacions i al mateix temps adaptar-se a les últimes reformes del Codi Penal que han introduït el règim de responsabilitat penal de les entitats.

Un element clau d’aquest model, d’obligat compliment, és el Codi de Conducta OHSJD. En ell es recullen el conjunt de normes i principis d’actuació bàsics que han d’orientar les accions de les persones i empreses que presten serveis o col·laboren amb l’OHSJD. Aquest codi, com no podia ser d’una altra manera, desenvolupa principis ja continguts en el Codi Ètic i el Codi de Bon Govern de l’OHSJD.

Entre les diferents mesures contingudes en el mencionat pla d’actuació destaquen la creació en cadascun dels centres d’un comitè (denominat Òrgan de Control) responsable de supervisar la correcta implantació del model de prevenció, així com la posada en marxa d’un canal extern de denúncies a través del qual es podrà informar d’accions i omissions que puguin considerar-se delictives i al qual pots accedir a continuació.

Per accedir al Canal de denúncies de prevenció penal de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu podeu fer clic aquí

Respecte als drets de les persones ateses

Pel que fa als drets de les persones ateses, la nostra Institució respecta i aplica tota la normativa vigent, entre la qual destaca:

Política de privacitat i protecció de dades personals

El lloc web www.pssjd.org és propietat del PARC SANITARI SANT JOAN DE DÉU.
La present política de privacitat té per objecte proporcionar informació sobre com el Parc Sanitari Sant Joan de Déu tracta les teves dades personals d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Responsable del tractament

El responsable del tractament de les teves dades personals és el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb CIF R5800646A, domicili al carrer Dr. Antoni Pujadas, 42, Sant Boi de Llobregat (08830), telèfon 936 615 208 i correu electrònic parcsanitari.direccio.general@sjd.es.
Pots contactar amb el delegat de protecció de dades adreçant un correu electrònic a parcsanitari.dpd@sjd.es, un escrit per correu postal al carrer Dr. Antoni Pujadas, 42, Sant Boi de Llobregat (08830) o bé trucant al telèfon 936 615 208

Tractaments de dades

A continuació es descriuen els tractaments que duu a terme el Parc Sanitari Sant Joan de Déu:

Tractament: QUEIXES I SUGGERIMENTS
Finalitat: Atendre les queixes i els suggeriments.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada
Termini de conservació: Les dades es conservaran fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

Tractament: CONSULTES
Finalitat: Atendre i gestionar la petició formulada per la persona interessada.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada
Termini de conservació: Les dades es conservaran fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

Tractament: VIDEOVIGILÀNCIA
Finalitat: Garantir la seguretat.
Legitimació: Interès públic
Termini de conservació: Les dades se suprimiran al cap d’un mes, excepte en els casos en què siguin requerides per les forces i cossos de seguretat o pels jutjats i tribunals.
Destinataris: Forces i cossos de seguretat o jutjats i tribunals

Tractament: COMUNICACIÓ
Finalitat: Enviar informació a l’usuari.
Legitimació: Consentiment de la persona interessada
Termini de conservació: Les dades es conservaran fins que la persona interessada revoqui el seu consentiment.
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

És obligatori facilitar totes les dades?

Quan se sol·liciten dades per tramitar l’acció desitjada, s’informa del caràcter necessari de les dades que es consideren imprescindibles. Si no es faciliten les dades obligatòries, no és possible tramitar la sol·licitud.

Com pots exercir els teus drets?

Quan el tractament de les teves dades personals estigui basat en el teu consentiment, podràs revocar l’autorització donada en qualsevol moment per escrit a través del correu electrònic atencio.usuari@pssjd.org o del correu postal al Servei d’Atenció a l’Usuari, Camí Vell de la Colònia, 25, Sant Boi de Llobregat (08830).

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament per escrit a través del correu electrònic parcsanitari.dpd@sjd.es o del correu postal a l’Oficina del delegat de protecció de dades, al carrer Dr. Antoni Pujadas, 42 , Sant Boi de Llobregat (08830).

En qualsevol cas, la teva sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una fotocòpia del teu document nacional d’identitat, el passaport o un document legal vàlid que t’identifiqui.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu t’informarà sobre les actuacions derivades de la teva petició en el termini d’un mes. En cas de tractar-se de sol·licituds especialment complexes, es pot ampliar el termini dos mesos més (per tant, fins a un màxim de tres mesos). S’informarà sempre d’aquesta ampliació durant el primer mes. Si consideres que no hem donat una resposta adient a la teva sol·licitud, pots presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent.

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search