Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb NIF número  R – 5800646 – A, és jurídicament una entitat religiosa que gaudeix de personalitat jurídica-civil pròpia i figura inscrit en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número  006837.

Normativa

Normativa

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb NIF número  R – 5800646 – A, és jurídicament una entitat religiosa que gaudeix de personalitat jurídica-civil pròpia i figura inscrit en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número  006837.

Com a institució religiosa de caràcter benèfic – social és una entitat sense ànim de lucre inclosa a l’apartat 1 de la Disposició addicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Prevenció de riscos penals

Avançant en el seu compromís de dur a terme una gestió ètica, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu (OHSJD), ha desenvolupat un pla d’acció en matèria de responsabilitat penal pel qual cadascun dels seus centres i fundacions ha aprovat o pròximament aprovarà un Model de Prevenció de Riscos Penals per detectar i prevenir la comissió de delictes en el si de les seves organitzacions i al mateix temps adaptar-se a les últimes reformes del Codi Penal que han introduït el règim de responsabilitat penal de les entitats.

Un element clau d’aquest model, d’obligat compliment, és el Codi de Conducta OHSJD. En ell es recullen el conjunt de normes i principis d’actuació bàsics que han d’orientar les accions de les persones i empreses que presten serveis o col·laboren amb l’OHSJD. Aquest codi, com no podia ser d’una altra manera, desenvolupa principis ja continguts en el Codi Ètic i el Codi de Bon Govern de l’OHSJD.

Entre les diferents mesures contingudes en el mencionat pla d’actuació destaquen la creació en cadascun dels centres d’un comitè (denominat Òrgan de Control) responsable de supervisar la correcta implantació del model de prevenció, així com la posada en marxa d’un canal extern de denúncies a través del qual es podrà informar d’accions i omissions que puguin considerar-se delictives i al qual pots accedir a continuació.

Per accedir al Canal de denúncies de prevenció penal de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu podeu fer clic aquí

Respecte als drets de les persones ateses

Pel que fa als drets de les persones ateses, la nostra Institució respecta i aplica tota la normativa vigent, entre la qual destaca:

Protecció de dades i Activitats de Tractament de Dades Personals

En compliment amb la secció 4a. articles 37 i 38  del RGPD- UE 679/2016 de 27 d’abril i el capítol III, articles 34 a 37 de la LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre,  Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) ha nomenat el Delegat de Protecció de Dades (DPD), fent  les funcions relacionades en l’article 39 (RGPD-UE). Tant mateix les dades de contacte del DPD es van posar en coneixement de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Oficina del Delegat de Protecció de Dades
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Correu electrònic: ParcSanitari.DPD@sjd.es

Pel que fa a les activitats de tractament (article 30 del RGPD-UE 679/2016), Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), dins del marc de l’anterior normativa vigent en matèria  Protecció de Dades  de caràcter personal LOPD 15/1999 i RD 1720/2007, ara derogats pel Reglament de la UE 679/2016 de 27 d’abril i la LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre, tenia declarats a la Agència Espanyola de Protecció de dades dotze tractaments ben diferenciats sota el nom de fitxers i que amb RGPD-UE 679/2016 han evolucionat a les Activitats de Tractament de dades personals de diferents Àrees que pot consultar aquí: Activitats de Tractament de PSSJD.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb NIF número  R – 5800646 – A, és jurídicament una entitat religiosa que gaudeix de personalitat jurídica-civil pròpia i figura inscrit en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia amb el número  006837.

Com a institució religiosa de caràcter benèfic – social és una entitat sense ànim de lucre inclosa a l’apartat 1 de la Disposició addicional novena de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge.

Prevenció de riscos penals

Avançant en el seu compromís de dur a terme una gestió ètica, l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu – Província d’Aragó San Rafael (OHSJD), ha desenvolupat un pla d’acció en matèria de responsabilitat penal pel qual cadascun dels seus centres i fundacions ha aprovat o pròximament aprovarà un Model de Prevenció de Riscos Penals per detectar i prevenir la comissió de delictes en el si de les seves organitzacions i al mateix temps adaptar-se a les últimes reformes del Codi Penal que han introduït el règim de responsabilitat penal de les entitats.

Un element clau d’aquest model, d’obligat compliment, és el Codi de Conducta OHSJD. En ell es recullen el conjunt de normes i principis d’actuació bàsics que han d’orientar les accions de les persones i empreses que presten serveis o col·laboren amb l’OHSJD. Aquest codi, com no podia ser d’una altra manera, desenvolupa principis ja continguts en el Codi Ètic i el Codi de Bon Govern de l’OHSJD.

Entre les diferents mesures contingudes en el mencionat pla d’actuació destaquen la creació en cadascun dels centres d’un comitè (denominat Òrgan de Control) responsable de supervisar la correcta implantació del model de prevenció, així com la posada en marxa d’un canal extern de denúncies a través del qual es podrà informar d’accions i omissions que puguin considerar-se delictives i al qual pots accedir a continuació.

Per accedir al Canal de denúncies de prevenció penal de l’Orde Hospitalari Sant Joan de Déu podeu fer clic aquí

Respecte als drets de les persones ateses

Pel que fa als drets de les persones ateses, la nostra Institució respecta i aplica tota la normativa vigent, entre la qual destaca:

Protecció de dades i Activitats de Tractament de Dades Personals

En compliment amb la secció 4a. articles 37 i 38  del RGPD- UE 679/2016 de 27 d’abril i el capítol III, articles 34 a 37 de la LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre,  Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD) ha nomenat el Delegat de Protecció de Dades (DPD), fent  les funcions relacionades en l’article 39 (RGPD-UE). Tant mateix les dades de contacte del DPD es van posar en coneixement de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).

Parc Sanitari Sant Joan de Déu
Oficina del Delegat de Protecció de Dades
C/ Doctor Antoni Pujadas, 42
08830 Sant Boi de Llobregat
Correu electrònic: ParcSanitari.DPD@sjd.es

Pel que fa a les activitats de tractament (article 30 del RGPD-UE 679/2016), Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), dins del marc de l’anterior normativa vigent en matèria  Protecció de Dades  de caràcter personal LOPD 15/1999 i RD 1720/2007, ara derogats pel Reglament de la UE 679/2016 de 27 d’abril i la LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre, tenia declarats a la Agència Espanyola de Protecció de dades dotze tractaments ben diferenciats sota el nom de fitxers i que amb RGPD-UE 679/2016 han evolucionat a les Activitats de Tractament de dades personals de diferents Àrees que pot consultar aquí: Activitats de Tractament de PSSJD.

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search