Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Amb caràcter general el Responsable de Tractament és Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD).

Activitats de Tractament de Dades Personals

Activitats de Tractament de Dades Personals

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Amb caràcter general, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu és responsable del tractament de dades personals.

Quines activitats de tractament de dades personals es realitzen?

Les activitats de tractament són necessàries perquè el Parc Sanitari Sant Joan de Déu pugui dur a terme la seva activitat; tant en l’àmbit assistencial, així com en altres àrees que pivoten al seu entorn i que impulsen aquest vessant assistencial; com ara la docència, la recerca i la innovació; la gestió de la qualitat del servei; la gestió del personal i la formació contínua; la salut laboral; una adient gestió administrativa, que garanteixi la sostenibilitat i continuïtat en el temps de l’organització, el manteniment dels recursos i les infraestructures, i les relacions amb entitats públiques i privades del territori. Per realitzar aquestes activitats, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu contracta empreses especialitzades en determinats serveis que actuen com a encarregats de tractament de dades personals.

La legitimitat i la legalitat de les activitats de tractament de dades que duu a terme el Parc Sanitari Sant Joan de Déu l’estableixen les lleis i normatives que regulen cadascuna de les seves activitats. En determinades ocasions, la legitimitat l’aporta el consentiment explícit i voluntari que la persona interessada atorga al Parc Sanitari Sant Joan de Déu per fer-ne el tractament (per exemple, en recerca, comunicació a través de diversos mitjans i/o canals amb el personal, o amb persones ateses o interessades). En aquest darrer cas, la persona interessada sempre té l’opció de revocar el seu consentiment sense que la mateixa revocació alteri, en el cas de persones ateses, l’atenció rebuda o que rebrà per part del Parc Sanitari Sant Joan de Déu.

Les dades personals es conservaran, com a mínim, durant el període de temps que determini la normativa aplicable a cada activitat de tractament.

En les seves activitats de tractament, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu no fa transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, no elabora perfils ni pren decisions automatitzades. Així mateix, aplica les mesures de seguretat adients al tractament de les dades i als riscos detectats.

 

En quines àrees del Parc Sanitari Sant Joan de Déu es duen a terme activitats de tractament de dades personals?

Àmbit Assistencial

 • Àrea Sanitària, Sociosanitària i de Treball Social
  • Responsable d’activitats de tractament de dades de l’Àrea Sanitària, Sociosanitària i de Treball Social: director d’Operacions Assistencials.
  • Exercici de drets: atencio.usuari@pssjd.org / Servei de Suport a l’Usuari.
  • Legislació i normativa: s’indica en la disposició addicional 17a de LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre.
  • Informació addicional en quant al tractament de dades de salut: enllaç al document en català/castellà
  • Formularis per a l’exercici dels drets previstos en la normativa de protecció de dades: es poden fer servir els estàndards de l’APDCAT o de l’AEPD, o demanar-los per correu electrònic a atencio.usuari@pssjd.org
 • Àrea de Gestió de Pacients
  • Responsable d’activitats de tractament de dades de l’Àrea de Gestió de Pacients: cap de Gestió de Pacients.
  • Exercici de drets: atencio.usuari@pssjd.org / Servei de Suport a l’Usuari.
  • Legislació i normativa: s’indica en la disposició addicional 17a de LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre.
  • Informació addicional en quant al tractament de dades de salut: enllaç al document en català/castellà
  • Formularis per a l’exercici dels drets previstos en la normativa de protecció de dades: es poden fer servir els estàndards de l’APDCAT o de l’AEPD, o demanar-los per correu electrònic a atencio.usuari@pssjd.org

Àmbit de Recursos Humans

 • Àrea de Personal
  • Responsable d’activitats de tractament de dades de l’Àrea: director de Recursos Humans.
  • Legislació i normativa: estatut dels treballadors i conveni SISCAT vigent (accessible a la intranet del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i a Internet).
  • Exercici de drets: es pot demanar via correu electrònic a rrhh@pssjd.org, presencialment o per correu postal adreçant-se al departament de Recursos Humans.
  • Formularis per a l’exercici dels drets previstos en la normativa de protecció de dades: es poden fer servir els estàndards de l’APDCAT o de l’AEPD, o demanar-los per correu electrònic a rrhh@pssjd.org
 • Àrea de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals
  • Responsable d’activitats de tractament de dades de l’Àrea de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals: Direcció de Recursos Humans.
  • Legislació i normativa
  • Exercici de drets: riscos@pssjd.org, presencialment o per correu postal adreçant-se al departament de Prevenció de Riscos Laborals.
  • Formularis per a l’exercici dels drets previstos en la normativa de protecció de dades: es poden fer servir els estàndards de l’APDCAT o de l’AEPD, o demanar-los per correu electrònic a riscos@pssjd.org
 • Àrea de Formació
  • Responsable d’activitats de tractament de dades de l’Àrea de Formació: Direcció de Recursos Humans.
  • Legislació i normativa: estatut dels treballadors, conveni SISCAT vigent (accessible a intranet i a internet), i normativa i documents relacionats
  • Exercici de drets: es pot demanar adreçant-se a formacio@pssjd.org o per correu postal, o bé presencialment a departament de Formació.
  • Formularis per a l’exercici dels drets previstos en la normativa de protecció de dades: es poden fer servir els estàndards de l’APDCAT o de l’AEPD, o demanar-los per correu electrònic a formacio@pssjd.org

Àmbit d’Enginyeria i Serveis Generals

 • Àrea de Videovigilància

Àmbit Docència, Recerca i Innovació

 • Àrea de Biobanc
  • Responsable d’activitats de tractament de dades de l’Àrea de Biobanc: director de Docència, Investigació i Innovació.
  • Legislació i normativa
  • Exercici de drets: proteccio_dades@pssjd.org
  • Formularis per a l’exercici dels drets previstos en la normativa de protecció de dades: es poden fer servir els estàndards de l’APDCAT o de l’AEPD, o demanar-los per correu electrònic a proteccio_dades@pssjd.org

Àmbit de Solidaritat

 • Àrea de Voluntariat

Àmbit de Relacions Institucionals i Comunicació

Àmbit d’Administració

 • Àrea d’Administració
  • Responsable d’activitats de tractament de dades de l’Àrea d’Administració: directora d’Economia i Finances.
  • Legislació i normativa
  • Exercici de drets: comptabilitat@pssjd.org
  • Formularis per a l’exercici dels drets previstos en la normativa de protecció de dades: es poden fer servir els estàndards de l’APDCAT o de l’AEPD, o demanar-los per correu electrònic a comptabilitat@pssjd.org

Amb caràcter general el Responsable de Tractament és Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD). Per fer els tractaments necessaris per dur a terme les seves activitats, tant la principal que és la atenció sanitària i cura de la salut de les persones del seu àmbit territorial, així com d’altres activitats que pivoten al seu entorn i que la potencien, com ara la docència i la investigació, la gestió de la qualitat del servei, la gestió del seu personal i la seva formació contínua , salut laboral, la adequada gestió administrativa que garanteix la seva sostenibilitat i continuïtat en el temps, el manteniment dels recursos i les infraestructures i les relacions amb entitats públiques i privades del entorn, PSSJD contracta empreses especialitzades en determinats serveis que actuen com a Encarregats de Tractament.

La legitimitat i legalitat de les activitat de tractament de dades que fa PSSJD ve donada per les lleis i normatives que regulen cada una de les seves activitats. En determinades ocasions, la legitimitat la aporta el consentiment explícit i voluntari que la persona interessada atorga a PSSJD per fer el tractament (per exemple en investigació, comunicació per determinats mitjans amb el personal o amb persones ateses o intewressades). En aquest darrer cas, la persona interessada sempre té l’opció de revocar el seu consentiment sense que la pròpia revocació alteri, en el cas de persones ateses, la atenció rebuda o que rebrà per part de PSSJD.

La conservació de les dades personals seran com a mínim les que la normativa aplicable determini.

En les seves Activitats de Tractament, PSSJD no fa transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, no elabora perfils ni pren decisions automatitzades. Així mateix aplica les mesures de seguretat adients al tractament de els dades i els riscos detectats.

Activitats de Tractament a Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD):

Àmbit Assistencial

 • Àrea Sanitària, Socio-sanitària i de Treball Social
  • Responsable Activitats tractament Àrea Sanitària, Socio-sanitària i de Treball Social: Director Operacions Assistencials
  • Exercici de Drets: atencio.usuari@pssjd.org / Servei de Suport al Usuari
  • Legislació i normativa: la indicada en la disposició addicional 17a de LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre.
 • Àrea de Gestió Assistencial
  • Responsable Activitats tractament àrea de Gestió Assistencial:
  • Exercici de Drets: atencio.usuari@pssjd.org / Servei de Suport al Usuari
  • Legislació i normativa: la indicada en la disposició addicional 17a de LOPD-GDD 3/2018 de 5 de desembre.
 • Informació addicional en qual al tractament de dades de salut: (enllaç al document informatiu)
 • Formularis per l’exercici dels drets contemplats en la normativa de protecció de dades: es poden fer servir els estàndards de l’APDCAT o de l’AEPD o demanar-los per correu electrònic a atencio.usuari@pssjd.org

Àmbit de Recursos Humans

 • Àrea de Personal
  • Responsable Activitats tractament Àrea Director de Recursos Humans
  • Legislació i normativa: Estatut dels Treballadors i Conveni SISCAT vigent (intranet)
  • Exercici de Drets: rrhh@pssjd.org, o presencialment o correu postal al departament de RRHH
 • Àrea de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals
  • Responsable Activitats tractament Àrea Direcció de Recursos Humans
  • Legislació i normativa
  • Exercici de Drets: riscos@pssjd.org o presencialment o correu postal al departament de Prevenció de Riscos Laborals
 • Àrea de Formació
  • Responsable Activitats tractament Àrea Direcció de Recursos Humans
  • Legislació i normativa: Estatut dels Treballadors, Conveni SISCAT vigent (intranet) i Normativa i documents relacionats
  • Exercici de Drets: formacio@pssjd.org o correu postal o presencialment a Departament de Formació.

Àmbit de Enginyeria i Serveis Generals

Àmbit Investigació Clínica, Docència i Innovació

 • Exercici de Drets: proteccio_dades@pssjd.org

Àmbit de Solidaritat, Cooperació i Desenvolupament solidari

Àmbit de Relacions Institucionals i Comunicació

Àmbit d’Administració

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search