Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió de la nostra organització

Un portal de transparència
per conèixer millor la gestió
de la nostra organització

Amb caràcter general el Responsable de Tractament és Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD).

Activitats de Tractament de Dades Personals

Activitats de Tractament de Dades Personals

Llegeix atentament aquesta informació relacionada amb el tractament que el Parc Sanitari Sant Joan de Déu fa de les teves dades personals.

El Parc Sanitari Sant Joan de Déu (PSSJD), com a responsable del tractament i en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, t’informa sobre quin és l’ús i el tractament de les teves dades de caràcter personal que fem des del centre. El PSSJD és una entitat concertada amb el Servei Català de la Salut que pertany al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), a més de tenir concerts assistencials amb altres organismes de les administracions públiques i mútues assistencials. El PSSJD pertany a l’Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu i n’aplica la seva missió, la visió i els valors.

Dades del responsable i del delegat de protecció de dades

 • Identitat:Parc Sanitari Sant Joan de Déu amb CIF R5800646A
 • Adreça:Carrer Dr. Antoni Pujadas, 42 de Sant Boi de Llobregat (08830)
 • Dades de contacte del delegat:dpd@sjd.es

Finalitat

Els tractaments de dades referenciats inclouen les finalitats següents:

 • Servei assistencial:garantir el registre i seguiment del tractament mèdic sanitari prestat al centre; assegurar el contínuum assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats, complimentar la seva Història Clínica en el centre i el desenvolupament d’estudis observacionals amb la finalitat de millorar la qualitat assistencial.
 • Recordatoris de visites assistencials i comunicació de citacions via SMS:enviar als usuaris del PSSJD un SMS amb el recordatori de les visites programades amb els serveis del centre.
 • Docència:el PSSJD com a tal té una vocació docent inherent al sector sanitari. L’entitat en tot moment respecta la normativa en protecció de dades específica en aquesta matèria i s’ajusta a les millors pràctiques en privacitat i seguretat de la informació. Això implica que, amb caràcter previ a l’inici de l’acte assistencial, el professional informa el pacient o el seu representant sobre la presència d’estudiants i sol·licita el consentiment perquè presenciïn les actuacions clíniques que t’afectin com a pacient. Si es decideix no consentir-ho, els estudiants no podran presenciar l’actuació clínica.
 • Enquestes de satisfacció o qualitat del servei:amb la intenció de millorar la qualitat de l’activitat assistencial, podem contactar amb tu per preguntar-te sobre com ha estat la teva experiència. Les enquestes són voluntàries i el que en resulti ens permetrà oferir-te un millor servei la propera vegada que tornis. En cas de no voler rebre enquestes de satisfacció o qualitat del servei, pots oposar-t’hi enviant un correu electrònic a atenció.usuari@sjd.es identificant-te i indicant-nos la teva negativa.
 • Recerca:amb la finalitat d’avançar en la recerca, el PSSJD podrà contactar amb tu per suggerir-te si vols participar en els estudis de recerca que dugui a terme.

Base de legitimació

 • Servei assistencial:dades necessàries per a finalitats mèdiques de diagnòstic mèdic, de prestació d’assistència o de tractament de tipus sanitari o social, o de gestió dels sistemes i els serveis d’assistència sanitària i social.
 • Recordatoris de visites assistencials i comunicació de citacions via SMS:interès legítim.
 • Docència:el consentiment previst a la normativa específica (que s’obtindrà quan sigui necessari).
 • Enquestes de satisfacció o qualitat del servei:interès legítim (enviament de l’enquesta) i consentiment (la resposta a l’enquesta és voluntària).
 • Recerca:interès legítim.

Destinataris

Aquesta informació és utilitzada pels serveis administratius i els serveis directament vinculats a l’assistència sanitària de la nostra entitat, cadascun en les seves competències, i pot ser tramesa total o parcialment als estaments oficials públics i privats que, per motius legals o de necessitat material, hagin d’accedir a les dades a l’efecte de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades.

Si el teu cas ho requereix, el PSSJD cedirà les teves dades mèdiques a les mútues d’assistència sanitària o companyies asseguradores (accidents) que puguin requerir informació addicional relativa a informes mèdics de la persona atesa amb les dades estrictament necessàries per a la facturació dels serveis prestats. En aquest cas, cal que acceptis aquesta cessió mitjançant la teva signatura. Si no l’acceptes, hauràs d’abonar pel teu compte els serveis sanitaris prestats.

Així mateix, el centre posa en coneixement que participa en la Història Clínica Compartida de Catalunya. Això significa que les dades dels pacients als quals es presti assistència en aquest centre queden integrades en la Història Clínica Compartida de Catalunya, d’acord amb els requeriments legals i seguint les indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que és el responsable d’aquest fitxer. Si vols rebre més informació o vols exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat reconeguts en la normativa de protecció de dades, pots contactar amb el delegat de protecció de dades a parcsanitari.dpd@sjd.es.

Transferències internacionals

T’informem que les teves dades personals no es comuniquen ni es tracten fora de l’Espai Econòmic Europeu. Si detectem que algun dels nostres proveïdors treballa fora de la UE i pot realitzar una transferència internacional de dades, el Parc Sanitari vetllarà perquè el destinatari tingui declarat un nivell adequat de protecció segons la Comissió Europea, o prendrà les corresponents garanties conforme a l’article 46 del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Criteris de conservació

Les dades proporcionades es conserven d’acord amb la legislació sanitària i en matèria de protecció de dades vigent en cada moment, i posteriorment mentre el PSSJD pugui tenir algun tipus de responsabilitat jurídica.

Drets de la persona interessada

Tens dret a obtenir informació sobre el tractament que el PSSJD fa de les teves dades personals. En concret:

 • Tens dret a accedir a les teves dades personals per conèixer quines dades estem tractant, així com per sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
 • En alguns casos, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades perquè es conservin únicament per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, pots oposar-te al tractament de les teves dades. El PSSJD deixarà de tractar les teves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Tens dret a la portabilitat, és a dir, al fet que les dades personals que hagis facilitat es transmetin directament a un altre responsable en format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, quan tècnicament sigui possible.

Pots exercir els drets esmentats adreçant un correu electrònic a l’adreça atencio.usuari@sjd.es.

Respondrem a les teves peticions el més aviat possible en el termini d’un mes. Si no fos el cas, demanem que ens disculpis i que ens contactis de nou a fi de poder atendre’t i esmenar qualsevol possible error tècnic que ens hagi impedit donar-te resposta dins el termini establert.

En el supòsit que no hagis obtingut satisfacció en l’exercici dels teus drets, pots presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l’autoritat de control que correspongui en funció de la teva residència.

En tot cas, abans d’iniciar qualsevol reclamació, et demanem que et posis en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça electrònica parcsanitari.dpd@sjd.es amb la finalitat d’intentar solucionar qualsevol discrepància de forma amistosa.

En qualsevol moment podràs retirar el teu consentiment per al tractament de les teves dades per a les finalitats indicades anteriorment per a les quals havies prestat el teu consentiment.

Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search