El Programa del Pacient Crònic Complex en Salut Mental, premiat

 a Institució
Fa poc més de dos anys que va posar-se en marxa el Programa del Pacient Crònic Complex en Salut Mental del Parc Sanitari Sant Joan de Déu i desprès de tants mesos d’intens treball, ara ha finalitzat la prova pilot del mateix.
El Pla de Salut presentat l’any 2012 pel Servei Català de la Salut promou una atenció alternativa als malalts crònics del nostre país per garantir la qualitat en l’assistència i la sostenibilitat del propi sistema sanitari. Seguint aquesta premissa, el Parc Sanitari Sant Joan de Déu va voler donar un pas endavant pel que fa a l’atenció al pacient crònic complex en salut mental amb la voluntat de millorar la salut d’aquests pacients mitjançant un programa pilot i innovador en el sector.
El programa pilot del PCC en Salut Mental del Parc Sanitari s’inicia al maig del 2013, hi participen un grup de més de 20 professionals de la institució en el disseny i posada en marxa del mateix als territoris de Cornellà, Esplugues, Gavà i El Prat.
El programa, els resultats i l’experiència ha estat tan positiva, que el Programa del Pacient Crònic Complex en Salut Mental del Parc Sanitari va ser guardonat durant la celebració de la Jornada del Pla de Salut organitzada pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Jornada celebrada el passat 27 de novembre. Entre els més de 1.300 pòsters presentats, el PCC en Salut Mental va ser una de les 5 iniciatives premiades. Reconeixement que van recollir José Luis Argudo, Victoria Saura, Hilari Andrés i Enric Sentis de mans del M. Hnrable. Sr. Artus Mas, President de la Generalitat de Catalunya i el Sr. Boí Ruiz, Conseller de Salut.
Per més informació respecte la jornada del Pla de Salut podeu fer clic aquí
Objectius del PCC en Salut Mental del Parc Sanitari
El PCC en Salut Mental del Parc Sanitari ha treballat, al llarg d’aquests dos anys, en els següents objectius:
  • Gestionar les necessitats del pacient amb una perspectiva global i integral per millorar la seva qualitat de vida.
  • Potenciar l’estada del pacient en el seu àmbit natural, centrant el nucli d’atenció en els recursos domiciliaris i ambulatoris amb el recolzament de les TIC’s.
  • Optimitzar l’ús dels dispositius assistencials, reduint la fragmentació del procés d’atenció i optimitzant les transicions entre els diferents anivells potenciant d’aquesta manera un sistema més integral.
I tot això recolzant-se sobre tres pilars fonamentals: la figura del Gestor de Casos, la  Unitat Funcional de Gestió de Casos &quotUFIGEC&quot (integrada per professionals dels diferents nivells assistencials que intervenen en el procés d’atenció), i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Resultats del Programa Pilot del Pacient Crònic Complex en Salut Mental del Parc Sanitari
El programa pilot s’ha portat a terme mitjançant un estudi de recerca no aleatoritzat de cohorts prospectives on es va comparar l’ús de servei i costos dels pacients inclosos en l’estudi, ambun grup control.
El resultats definitius d’aquesta prova pilot són:
  • S’analitzen 78 pacients del PCC i 76 pacients del grup de control. Un 55,1% de la mostra són dones amb una edat mitjana de 44,2 anys (SE 1,6). No hi ha diferències entre grups en la proporció de dones ni en l’edat mitjana.
  • Els pacients inclosos en el programa presenten una millora en la qualitat de vida mental. Pel que fa a la millora en qualitat de vida física, s’observa una tendència a la millora tot i que no arriba a tenir significació estadística.
  • L’ànalisi de sensibilitat mostra que hi ha hagut un ús diferent de serveis entre el grup intervenció i el grup control. Aquest resultats permeten afirmar que el programa pot afavorir el descens de les estades dels pacients a hospitalització d’aguts i augmentar l’ús de l’Hospital de Dia.
  • El cost per estada del grup en qui s’ha fet la intervenció, no és superior al del grup control. A més, quan ens aproximem al final de la prova pilot, el cost per estada, nombre d’ingressos i estades millora notablement.
  • Elevada satisfacció dels pacients inclosos en la prova pilot (mesurada amb l’escala de Verona).
Conclusions
Els resultats obtinguts, permeten afirmar que el programa millora notablement la qualitat de vida mental dels pacients a la vegada que observem una important satisfacció tant dels pacients com de les famílies. Tanmateix, el programa no suposa un increment dels costos i pot afavorir un descens de les estades dels pacients a l’hospitalització d’aguts augmentant-ne l’ús de l’hospital de dia, situant el nivell d’atenció en un àmbit més natural per al pacient (domicili/comunitat).
Aquests resultats podrien encara millorar amb una experiència i una avaluació més llarga en el temps.
Projecció de Futur
El PCC pretén influir, aportant evidència, al futur model d’atenció a la cronicitat en salut mental liderat pel Departament de Salut, i posicionar al Parc Sanitari com a proveïdor referent en la matèria.
Des d’aquestes línies volem agrair l’esforç, dedicació i compromís que han mostrat dia a dia els professionals implicats en el disseny, posada en marxa i consolidació del Programa del Pacient Crònic Complex en Salut Mental i per assolir el repte de treballar en un programa desocnegut i innovador que pretenia contribuir a la millora de la salut i qualitat de vida dels usuaris/es dels nostres serveis.
El Parc Sanitari va presentar 4 pòster més:
Darreres notícies
Contacta'ns

Li respondrem el més aviat possible. Gràcies!

No el pots llegir? canvia el text. captcha txt

Start typing and press Enter to search